Childhood cancer incidence by ethnic group in England, 2001–2007: A descriptive epidemiological study

After the first year of life, cancers are the commonest cause of death in children. Incidence rates vary between ethnic groups, and recent advances in data linkage allow for a more accurate estimation of these variations. Identifying such differences may help identify potential risk or protective factors for certain childhood cancers. | Childhood cancer incidence by ethnic group in England 2001 2007 A descriptive epidemiological study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1409    4    1    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.