Concurrent chemoradiotherapy with or without cetuximab for stage II to IVb nasopharyngeal carcinoma: A case–control study

This study aimed to evaluate the long-term outcome and toxicities in patients with locoregionally advanced nasopharyngeal carcinoma (NPC) treated by concurrent chemoradiotherapy (CCRT) with/without adding cetuximab. | Concurrent chemoradiotherapy with or without cetuximab for stage II to IVb nasopharyngeal carcinoma A case control study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.