Population-based colorectal cancer screening programmes using a faecal immunochemical test: Should faecal haemoglobin cut-offs differ by age and sex

The Basque Colorectal Cancer Screening Programme has both high participation rate and high compliance rate of colonoscopy after a positive faecal occult blood test (FIT). | Population-based colorectal cancer screening programmes using a faecal immunochemical test Should faecal haemoglobin cut-offs differ by age and sex

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.