EMX2 gene expression predicts liver metastasis and survival in colorectal cancer

The Empty Spiracles Homeobox (EMX-) 2 gene has been associated with regulation of growth and differentiation in neuronal development. While recent studies provide evidence that EMX2 regulates tumorigenesis of various solid tumors, its role in colorectal cancer remains unknown. | EMX2 gene expression predicts liver metastasis and survival in colorectal cancer

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    12    1    30-01-2023
2    195    1    30-01-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.