Cancer-related risk factors and incidence of major cancers by race, gender and region; analysis of the NIH-AARP diet and health study

Racial disparities in the incidence of major cancers may be attributed to differences in the prevalence of established, modifiable risk factors such as obesity, smoking, physical activity and diet. | Cancer-related risk factors and incidence of major cancers by race gender and region analysis of the NIH-AARP diet and health study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
389    187    1    16-06-2024
164    185    2    16-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.