A parallel-group randomized clinical trial of individually tailored, multidisciplinary, palliative rehabilitation for patients with newly diagnosed advanced cancer: The Pal-Rehab study protocol

The effect of early palliative care and rehabilitation on the quality of life of patients with advanced cancer has been only sparsely described and needs further investigation. | A parallel-group randomized clinical trial of individually tailored multidisciplinary palliative rehabilitation for patients with newly diagnosed advanced cancer The Pal-Rehab study protocol

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
72    76    2    03-12-2023
88    50    1    03-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.