Predictors of high healthcare costs in elderly patients with liver cancer in end-oflife: A longitudinal population-based study

Studies have indicated a pervasive pattern of decreasing healthcare costs during elderly patients’ last year of life. The aim of this study was to explore the predictors of high healthcare costs (HC) in elderly liver cancer patients in Taiwan during their last month of life (LML). | Predictors of high healthcare costs in elderly patients with liver cancer in end-oflife A longitudinal population-based study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
125    93    1    30-01-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.