Skeletal muscle depletion during chemotherapy has a large impact on physical function in elderly Japanese patients with advanced non–small-cell lung cancer

Elderly patient with advanced cancer is one of the most vulnerable populations. Skeletal muscle depletion during chemotherapy may have substantial impact on their physical function. | Skeletal muscle depletion during chemotherapy has a large impact on physical function in elderly Japanese patients with advanced non small-cell lung cancer

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.