The social and behavioral influences (SBI) study: Study design and rationale for studying the effects of race and activation on cancer pain management

Racial disparities exist in the care provided to advanced cancer patients. This article describes an investigation designed to advance the science of healthcare disparities by isolating the effects of patient race and patient activation on physician behavior using novel standardized patient (SP) methodology. | The social and behavioral influences SBI study Study design and rationale for studying the effects of race and activation on cancer pain management

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
199    17    1    30-01-2023
88    167    3    30-01-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.