Docetaxel, Cisplatin, and 5-fluorouracil (DCF) chemotherapy in the treatment of metastatic or unresectable locally recurrent anal squamous cell carcinoma: A phase II study of French interdisciplinary GERCOR and FFCD groups (Epitopes-HPV02 study)

The squamous cell carcinoma of the anus (SCCA) is a rare disease, but its incidence is markedly increasing. About 15% of patients are diagnosed at metastatic stage, and more than 20% with a localized disease treated by chemoradiotherapy (CRT) will recur. | Docetaxel Cisplatin and 5-fluorouracil DCF chemotherapy in the treatment of metastatic or unresectable locally recurrent anal squamous cell carcinoma A phase II study of French interdisciplinary GERCOR and FFCD groups Epitopes-HPV02 study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.