Rare triad of periampullary carcinoid, duodenal gastrointestinal stromal tumor and plexiform neurofibroma at hepatic hilum in neurofibromatosis type 1: A case report

Neurofibromatosis type 1 is a relatively common inherited disorder. Patients with neurofibromatosis type 1 are at high risk of developing neurogenic, neuroendocrine and mesenchymal intra-abdominal tumors. Although coexistence of multiple tumors of different types is frequent in neurofibromatosis type 1, simultaneous occurrence of abdominal tumors of three types in very rare. | Rare triad of periampullary carcinoid duodenal gastrointestinal stromal tumor and plexiform neurofibroma at hepatic hilum in neurofibromatosis type 1 A case report

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    59    2    16-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.