Distinct molecular subtypes of uterine leiomyosarcoma respond differently to chemotherapy treatment

Uterine leiomyosarcoma (ULMS) is an aggressive form of soft tissue tumors. The molecular heterogeneity and pathogenesis of ULMS are not well understood. | Distinct molecular subtypes of uterine leiomyosarcoma respond differently to chemotherapy treatment

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
34    78    1    21-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.