Testosterone inhibits the growth of prostate cancer xenografts in nude mice

Traditional beliefs of androgen’s stimulating effects on the growth of prostate cancer (PCa) have been challenged in recent years. Our previous in vitro study indicated that physiological normal levels of androgens inhibited the proliferation of PCa cells. | Testosterone inhibits the growth of prostate cancer xenografts in nude mice

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.