NAT10 is upregulated in hepatocellular carcinoma and enhances mutant p53 activity

N-acetyltransferase 10 (NAT10) is a histone acetyltransferase which is involved in a wide range of cellular processes. Recent evidences indicate that NAT10 is involved in the development of human cancers. Previous study showed that NAT10 acetylates the tumor suppressor p53 and regulates p53 activation. | NAT10 is upregulated in hepatocellular carcinoma and enhances mutant p53 activity

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
58    14    1    30-01-2023
96    26    4    30-01-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.