Chemoradiotherapy versus surgery followed by postoperative radiotherapy in tonsil cancer: Korean Radiation Oncology Group (KROG) study

Treatment of tonsil cancer, a subset of oropahryngeal cancer, varies between surgery and radiotherapy. Well-designed studies in tonsil cancer have been rare and it is still controversial which treatment is optimal. This study aimed to assess the outcome and failure patterns in tonsil cancer patients treated with either approaches. | Chemoradiotherapy versus surgery followed by postoperative radiotherapy in tonsil cancer Korean Radiation Oncology Group KROG study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.