Is neuron-specific enolase useful for diagnosing malignant pleural effusions? evidence from a validation study and meta-analysis

Neuron-Specific enolase (NSE) has been used as a typical tumor marker and shows a potential to diagnose malignant pleural effusion (MPE). The ability of NSE in diagnosing MPE has been investigated in many studies, but with inconsistent conclusions. | Is neuron-specific enolase useful for diagnosing malignant pleural effusions evidence from a validation study and meta-analysis

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
245    4    1    05-03-2024
9    288    1    05-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.