Distinct preoperative clinical features predict four histopathological subtypes of high-grade serous carcinoma of the ovary, fallopian tube, and peritoneum

The Cancer Genome Atlas Research Network reported that high-grade serous carcinoma (HGSC) can be classified based on gene expression profiles into four subtypes, termed “immunoreactive,” “differentiated,” “proliferative,” and “mesenchymal.” | Distinct preoperative clinical features predict four histopathological subtypes of high-grade serous carcinoma of the ovary fallopian tube and peritoneum

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.