Uncommon presentation of a rare tumour - incidental finding in an asymptomatic patient: Case report and comprehensive review of the literature on intrapericardial solitary fibrous tumours

A solitary fibrous tumour is a rare, mainly benign spindle cell mesenchymal tumour most commonly originating from the pleura. An intrapericardial location of a solitary fibrous tumour is extremely unusual. We present a case of an asymptomatic patient with a slow-growing massive benign cardiac solitary fibrous tumour. | Uncommon presentation of a rare tumour - incidental finding in an asymptomatic patient Case report and comprehensive review of the literature on intrapericardial solitary fibrous tumours

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
100    63    3    29-11-2023
17    67    8    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.