Down-regulation of miRNA-148a and miRNA-625-3p in colorectal cancer is associated with tumor budding

MiRNAs are often deregulated in colorectal cancer and might function as tumor suppressors or as oncogenes. They participate in controlling key signaling pathways involved in proliferation, invasion and apoptosis and may serve as prognostic and predictive markers. | Down-regulation of miRNA-148a and miRNA-625-3p in colorectal cancer is associated with tumor budding

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.