Prognosis and treatment of FOLFOX therapy related interstitial pneumonia: A plea for multimodal immune modulating therapy in the respiratory insufficient patient

The FOLFOX regimen, ., folinic acid (FOL), fluorouracil (F) and oxaliplatin (OX), is a drug cocktail that is used to treat gastric and colorectal cancers. Despite the concomitant improvements in response rate, duration of response and patient survival, reports of serious toxic pulmonary side effects have progressively emerged. | Prognosis and treatment of FOLFOX therapy related interstitial pneumonia A plea for multimodal immune modulating therapy in the respiratory insufficient patient

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.