Prostate cancer-specific survival among warfarin users in the finnish randomized study of screening for prostate cancer

Venous thromboembolic events (VTE) are common in cancer patients and associated with higher mortality. In vivo thrombosis and anticoagulation might be involved in tumor growth and progression. | Prostate cancer-specific survival among warfarin users in the finnish randomized study of screening for prostate cancer

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
120    100    5    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.