Self-reported sexual health: Breast cancer survivors compared to women from the general population – an observational study

Cancer survivorship is of increasing importance in post-treatment care. Sexual health (SH) and femininity can be crucial issues for women surviving cancer. We aimed to determine a more complete understanding of the contribution that a breast cancer (BC) diagnosis and its treatment exert on patients’ follow-up SH. | Self-reported sexual health Breast cancer survivors compared to women from the general population an observational study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    35    1    29-11-2023
52    111    1    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.