Propensity score matching analysis of a phase II study on simultaneous modulated accelerated radiation therapy using helical tomotherapy for nasopharyngeal carcinomas

Using propensity score matching method (PSM) to evaluate the feasibility and clinical outcomes of simultaneous modulated accelerated radiation therapy (SMART) using helical tomotherapy (HT) in patients with nasopharyngeal carcinoma (NPC). | Propensity score matching analysis of a phase II study on simultaneous modulated accelerated radiation therapy using helical tomotherapy for nasopharyngeal carcinomas

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
63    349    2    06-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.