LINE-1 hypermethylation in white blood cell DNA is associated with high-grade cervical intraepithelial neoplasia

Long Interspersed Nuclear Elements-1 (LINEs-1) methylation from white blood cells (WBCs) DNA has been proposed as biomarker associated with different types of cancer. The aim of the present study was to investigate the degree of WBCs LINE-1 methylation, according to high-risk Human Papilloma Virus (hrHPV) status in a healthy population, and the association with high-grade Cervical Intraepithelial Neoplasia (CIN2+) in hrHPV positive women. | LINE-1 hypermethylation in white blood cell DNA is associated with high-grade cervical intraepithelial neoplasia

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.