Factors related with colorectal and stomach cancer screening practice among diseasefree lung cancer survivors in Korea

Lung cancer survivors are more likely to develop colorectal and stomach cancer than the general population. However, little is known about the current status of gastrointestinal cancer screening practices and related factors among lung cancer survivors. | Factors related with colorectal and stomach cancer screening practice among diseasefree lung cancer survivors in Korea

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
20    17    1    02-02-2023
2    21    1    02-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.