Adherence and feasibility of 2 treatment schedules of S-1 as adjuvant chemotherapy for patients with completely resected advanced lung cancer: A multicenter randomized controlled trial

We conducted a multicenter randomized study of adjuvant S-1 administration schedules for surgically treated pathological stage IB-IIIA non-small cell lung cancer patients. | Adherence and feasibility of 2 treatment schedules of S-1 as adjuvant chemotherapy for patients with completely resected advanced lung cancer A multicenter randomized controlled trial

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.