Association between tumour infiltrating lymphocytes, histotype and clinical outcome in epithelial ovarian cancer

There is evidence that some ovarian tumours evoke an immune response, which can be assessed by tumour infiltrating lymphocytes (TILs). To facilitate adoption of TILs as a clinical biomarker, a standardised method for their H&E visual evaluation has been validated in breast cancer. | Association between tumour infiltrating lymphocytes histotype and clinical outcome in epithelial ovarian cancer

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.