EGFR copy number alterations in primary tumors, metastatic lymph nodes, and recurrent and multiple primary tumors in oral cavity squamous cell carcinoma

The EGFR and downstream signaling pathways play an important role in tumorigenesis in oral squamous cell carcinoma (OSCC). Gene copy number alteration is one mechanism for overexpressing the EGFR protein and was also demonstrated to be related to lymph node metastasis, tumor invasiveness and perineural invasion. | EGFR copy number alterations in primary tumors metastatic lymph nodes and recurrent and multiple primary tumors in oral cavity squamous cell carcinoma

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
170    89    2    16-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.