Comprehensive genomic profiling in routine clinical practice leads to a low rate of benefit from genotype-directed therapy

Describe a single-center real-world experience with comprehensive genomic profiling (CGP) to identify genotype directed therapy (GDT) options for patients with malignancies refractory to standard treatment options. | Comprehensive genomic profiling in routine clinical practice leads to a low rate of benefit from genotype-directed therapy

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
19    244    1    15-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.