Integration of genomics, metagenomics, and metabolomics to identify interplay between susceptibility alleles and microbiota in adenoma initiation

Colorectal cancer (CRC) is a multifactorial disease resulting from both genetic predisposition and environmental factors including the gut microbiota (GM), but deciphering the influence of genetic variants, environmental variables, and interactions with the GM is exceedingly difficult. | Integration of genomics metagenomics and metabolomics to identify interplay between susceptibility alleles and microbiota in adenoma initiation

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
20    552    2    22-05-2024
115    419    7    22-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.