The prognosis of hepatoid adenocarcinoma of the stomach: A propensity score-based analysis

To investigate whether there is a distinct difference in prognosis between hepatoid adenocarcinoma of the stomach (HAS) and non-hepatoid adenocarcinoma of the stomach (non-HAS) and whether HAS can benefit from radical surgery. | The prognosis of hepatoid adenocarcinoma of the stomach A propensity score-based analysis

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.