A refractory case of CDK4-amplified spinal astrocytoma achieving complete response upon treatment with a Palbociclib-based regimen: A case report

Spinal cord astrocytoma is a rare neoplasm, and patients usually recur within months after surgery. There is currently a lack of consensus regarding post-operative treatment. Clinical data on the activity of systemic treatment like chemoradiotherapy and anti-angiogenic agents also remained scant. | A refractory case of CDK4-amplified spinal astrocytoma achieving complete response upon treatment with a Palbociclib-based regimen A case report

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
45    75    2    22-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.