Synergisms of genome and metabolism stabilizing antitumor therapy (GMSAT) in human breast and colon cancer cell lines: A novel approach to screen for synergism

Despite an improvement of prognosis in breast and colon cancer, the outcome of the metastatic disease is still severe. Microevolution of cancer cells often leads to drug resistance and tumor-recurrence. To target the driving forces of the tumor microevolution, we focused on synergistic drug combinations of selected compounds. | Synergisms of genome and metabolism stabilizing antitumor therapy GMSAT in human breast and colon cancer cell lines A novel approach to screen for synergism

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    81    2    17-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.