Body mass index increases the lymph node metastasis risk of breast cancer: A doseresponse meta-analysis with 52904 subjects from 20 cohort studies

Since body mass index (BMI) is a convincing risk factor for breast cancer, it is speculated to be associated with lymph node metastasis. However, epidemiological studies are inconclusive. Therefore, this study was conducted to investigate the effect of BMI on the lymph node metastasis risk of breast cancer. | Body mass index increases the lymph node metastasis risk of breast cancer A doseresponse meta-analysis with 52904 subjects from 20 cohort studies

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.