High expression of RABL6 promotes cell proliferation and predicts poor prognosis in esophageal squamous cell carcinoma

Esophageal squamous cell carcinoma (ESCC) is a common malignant carcinoma of digestive system with high mortality. RAB, member RAS oncogene family like 6 (RABL6), a member of the RAS subfamily, has been reported as an important molecule in several cancers. However, its potential role in ESCC still remains unclear. | High expression of RABL6 promotes cell proliferation and predicts poor prognosis in esophageal squamous cell carcinoma

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
162    19    1    08-02-2023
29    26    1    08-02-2023
361    2    1    08-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.