Potential enhancement of host immunity and anti-tumor efficacy of nanoscale curcumin and resveratrol in colorectal cancers by modulated electrohyperthermia

Modulated electro-hyperthermia (mEHT) is a form of hyperthermia used in cancer treatment. mEHT has demonstrated the ability to activate host immunity by inducing the release of heat shock proteins, triggering apoptosis, and destroying the integrity of cell membranes to enhance cellular uptake of chemo-drugs in tumor cells. | Potential enhancement of host immunity and anti-tumor efficacy of nanoscale curcumin and resveratrol in colorectal cancers by modulated electrohyperthermia

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.