CCL18-NIR1 promotes oral cancer cell growth and metastasis by activating the JAK2/STAT3 signaling pathway

Chemokine (C-C motif) ligand 18 (CCL18) affects the malignant progression of varying cancers by activating chemokine receptors. Our previous work has shown that CCL18 promotes hyperplasia and invasiveness of oral cancer cells; however, the cognate receptors of CCL18 involved in the pathogenesis of oral squamous cell carcinoma (OSCC) have not yet been identified. | CCL18-NIR1 promotes oral cancer cell growth and metastasis by activating the JAK2 STAT3 signaling pathway

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
20    24    1    30-01-2023
55    14    1    30-01-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.