Impact of the faecal immunochemical test on colorectal cancer survival

There is already evidence that the faecal immunochemical test (FIT) is a useful tool for the diagnosis of colorectal cancer (CRC) that helps to identify symptomatic patients requiring early colonoscopy. | Impact of the faecal immunochemical test on colorectal cancer survival

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.