Analytical evaluation of the clonoSEQ Assay for establishing measurable (minimal) residual disease in acute lymphoblastic leukemia, chronic lymphocytic leukemia, and multiple myeloma

Sensitivity and specificity were established by defining the limit of detection (LoD), limit of quantitation (LoQ) and limit of blank (LoB) in genomic DNA (gDNA) from 66 patients with multiple myeloma (MM), acute lymphoblastic leukemia (ALL), or chronic lymphocytic leukemia (CLL), and three cell lines. | Analytical evaluation of the clonoSEQ Assay for establishing measurable minimal residual disease in acute lymphoblastic leukemia chronic lymphocytic leukemia and multiple myeloma

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
261    83    3    22-05-2024
251    78    1    22-05-2024
18    92    2    22-05-2024
8    95    2    22-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.