Prevalence and incidence of cancer related lymphedema in low and middle-income countries: A systematic review and metaanalysis

Little is known about the prevalence and incidence in low and middle-income countries (LMICs) of secondary lymphedema due to cancer. The purpose of the study is to estimate the prevalence and incidence in LMICs of secondary lymphedema related to cancer and/or its treatment(s) and identify risk factors. | Prevalence and incidence of cancer related lymphedema in low and middle-income countries A systematic review and metaanalysis

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
143    4    1    05-03-2024
366    72    8    05-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.