Impact of breath-hold level on positional error aligned by stent/Lipiodol in Hepatobiliary radiotherapy with breathhold respiratory control

Respiratory motion management with breath hold for patients with hepatobiliary cancers remain a challenge in the precise positioning for radiotherapy. We compared different image-guided alignment markers for estimating positional errors, and investigated the factors associated with positional errors under breath-hold control. | Impact of breath-hold level on positional error aligned by stent Lipiodol in Hepatobiliary radiotherapy with breathhold respiratory control

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.