An agent-based model of prostate Cancer bone metastasis progression and response to Radium223

Bone metastasis is the most frequent complication in prostate cancer patients and associated outcome remains fatal. Radium223 (Rad223), a bone targeting radioisotope improves overall survival in patients ( months vs. placebo). | An agent-based model of prostate Cancer bone metastasis progression and response to Radium223

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
31    93    2    18-05-2024
7    74    2    18-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.