Cost-effectiveness analysis of repeated selfsampling for HPV testing in primary cervical screening: A randomized study

Human papillomavirus (HPV) testing is recommended in primary cervical screening to improve cancer prevention. An advantage of HPV testing is that it can be performed on self-samples, which could increase population coverage and result in a more efficient strategy to identify women at risk of developing cervical cancer. | Cost-effectiveness analysis of repeated selfsampling for HPV testing in primary cervical screening A randomized study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
14    96    4    19-04-2024
207    539    4    19-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.