Postoperative adjuvant treatment strategy for hepatocellular carcinoma with microvascular invasion: A non-randomized interventional clinical study

Microvascular invasion (MVI) is considered to be one of the important prognostic factors that affect postoperative recurrence in patients with hepatocellular carcinoma (HCC) with variable results across their treatment options. | Postoperative adjuvant treatment strategy for hepatocellular carcinoma with microvascular invasion A non-randomized interventional clinical study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    57    2    14-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.