Sparing the hippocampus and the hypothalamic- pituitary region during whole brain radiotherapy: A volumetric modulated arc therapy planning study

Feasibility testing of a simultaneous sparing approach of hippocampus, hypothalamus and pituitary gland in patients undergoing whole-brain radiotherapy (WBRT) with and without a concomitant boost to metastatic sites. | Sparing the hippocampus and the hypothalamic- pituitary region during whole brain radiotherapy A volumetric modulated arc therapy planning study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.