Texture analysis of MR images to identify the differentiated degree in hepatocellular carcinoma: A retrospective study

To explore the clinical value of texture analysis of MR images (multiphase Gd-EOB-DTPA-enhanced MRI and T2 weighted imaging (T2WI) to identify the differentiated degree of hepatocellular carcinoma (HCC). | Texture analysis of MR images to identify the differentiated degree in hepatocellular carcinoma A retrospective study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.