The impact on quality of life from informing diagnosis in patients with cancer: A systematic review and meta-analysis

The aim of this study was to assess the impact on quality of life from informing patients with cancer of their diagnosis and disease status. | The impact on quality of life from informing diagnosis in patients with cancer A systematic review and meta-analysis

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    17    1    30-01-2023
21    17    1    30-01-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.