Nomograms that predict the survival of patients with adenocarcinoma in villous adenoma of the colorectum: A SEER-based study

Considering that the knowledge of adenocarcinoma in villous adenoma of the colorectum is limited to several case reports, we designed a study to investigate independent prognostic factors and developed nomograms for predicting the survival of patients. | Nomograms that predict the survival of patients with adenocarcinoma in villous adenoma of the colorectum A SEER-based study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.