Candidate methylation sites associated with endocrine therapy resistance in ER+/ HER2- breast cancer

Estrogen receptor (ER) positive breast cancer is often effectively treated with drugs that inhibit ER signaling, ., tamoxifen (TAM) and aromatase inhibitors (AIs). However, 30% of ER+ breast cancer patients develop resistance to therapy leading to tumour recurrence. | Candidate methylation sites associated with endocrine therapy resistance in ER HER2- breast cancer

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    105    2    16-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.