Etoposide-mediated interleukin-8 secretion from bone marrow stromal cells induces hematopoietic stem cell mobilization

We assessed the mechanism of hematopoietic stem cell (HSC) mobilization using etoposide with granulocyte-colony stimulating factor (G-CSF), and determined how this mechanism differs from that induced by cyclophosphamide with G-CSF or G-CSF alone. | Etoposide-mediated interleukin-8 secretion from bone marrow stromal cells induces hematopoietic stem cell mobilization

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
50    121    5    16-06-2024
88    584    2    16-06-2024
18    84    1    16-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.